Bột bả trong nhà MB-T

  • Thành phần: Vinyl Acrylic, các Tamol điển hình, các chất bổ trợ và các chất phụ gia hoạt tính.
  • Định mức: Theo lý thuyết: 0,8 – 1kg/m2.
  • Độ lưu động: 11,3 cm
  • Thời gian đông kết:  Bắt đầu: 305 phút
  • Kết thúc: 405 phút
  • Độ nghiền mịn: 0,4% ( trên 0,08 mm)
  • Độ bám dính sau 96h: 0,64 Mpa
  • Độ cứng bề mặt sau 96h: 0.24