AKFIX 1044 | STANDARD PURE POLYUREA

AKFIX 1044 | STANDARD PURE POLYUREA

  • Khả năng linh hoạt và giãn dài tại điểm gãy hoàn hảo
  • Thời gian đông kết và thời gian dành cho thi công dài hơn so với hệ thống polyurea tiêu chuẩn
  • 100% chất rắn, không VOC, không dung môi
2

2