AKFIX 310 | KEO DÁN XÂY DỰNG ĐA NĂNG GỐC NƯỚC

50.000,0

KEO DÁN AKFIX 310

  • Gốc: Acrylic phân tán
  • Tỷ trọng: 14.03 ± 0.3 lb/gal (ASTM D 1875)
  • Thời gian hết dính: 30-40 phút (ở 77°F và %50 R.H.) (ASTM C 679)
  • Tốc độ ninh kết: đường kính giọt 1/4” /ngày (ở 77°F và %50 R.H.)
  • Chịu nhiệt: -14°F đến +176°F