AKFIX 616C | KEO PU DÁN NHANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

KEO PU AKFIX 616C

  • Gốc: Polyurethane prepolymer
  • Tỷ trọng: 1.13 ± 0.03 gr/ml
  • Thời gian hết dính: 5 –10 phút (ở 23°C và %50 R.H.)
  • Độ đặc: Lưu biến
  • Co ngót: Không
  • Thời gian neo: 15 –20 phút*
  • Chịu nhiệt độ: -20oC đến +70oC