AKFIX 702 SUPER GLUE | KEO DÁN CỰC NHANH

KEO DÁN AKFIX 702 SUPER GLUE

  • Gốc hóa chất: Ethyl Cyanoacrylat
  • Hình thức: gel lỏng
  • Màu sắc: Không màu
  • Nhiệt độ thi công: +41°C đến +86°C
  • Tỷ trọng:10.52± 0,1 lb./gal, ASTM D1875
  • Điểm cháy: >176°F