AKFIX 707 | KEO DÁN GIẦY VÀ DA

KEO DÁN AKFIX 707

  • Gốc: Ethyl Cyanoacrylat
  • Hình thức: gel lỏng
  • Màu sắc: Không màu
  • Nhệt độ thi công: +5°C đến +35°C
  • Tỷ trọng: 1.06 ± 0.01 gr/cm3, ASTM D1875
  • Điểm cháy: >81°C