AKFIX 710 STONE & MARBLE KIT | KEO DÁN 2 THÀNH PHẦN

KEO DÁN AKFIX 710 STONE & MARBLE KIT

  • Gốc: Ethyl Cyanoacrylate
  • Hình thức: gel lỏng
  • Màu sắc: Không màu
  • Nhiệt độ thi công: +41°F đến +95°F
  • Tỷ trọng: 10,62 ± 0. 1 lb/gal ASTM D1875
  • Điểm cháy: > 177.8°F