AKFIX 800C | CHẤT TẨY BỌT

CHẤT TẢY BỌT AKFIX 800C

  • Gốc: Hỗn hợp dung môi
  • Độ đặc: Dung dịch
  • Hình thức: Trong
  • Tỷ trọng: 0,85g/cm3