AKFIX E350 | KEO EPOXY HAI THÀNH PHẦN, NINH KẾT NHANH

KEO EPOXY AKFIX E350

  • Tỷ lệ trộn: 1:1
  • Thời gian thi công (23°C, 50% R.H):5 phút
  • Thời gian đông cúng (23°C, 50% R.H):45 phút.
  • Nhiệt độ thi công: +5°C đến + 40°C
  • Độ cứng shore A:95 ± 5