AKFIX E60 | PHUN TIẾP ĐIỂM NỐI ĐIỆN

AKFIX E60 | PHUN TIẾP ĐIỂM NỐI ĐIỆN

  • Hình thức: Sol khí
  • Dạng: Dung dịch trong suốt, không màu
  • Tỷ trọng: 0,802
  • Mùi: Dung môi
  • Thời hạn sử dụng: 24 tháng
  • VOC: %55