AKFIX HM220 | KEO KẺ MÉP THẲNG ETYLEN VINYL AXETAT

KEO KẺ MÉP THẲNG AKFIX HM220

  • Màu sắc: Tự nhiên
  • Hình thức: Hạt
  • Điểm mềm: 90± 3ºC (ASTM E28)
  • Độ nhớt nhiệt: 100000 mPa.s ở 200ºC (ASTM D3236)
  • Thời gian mở: 45-50 giây
  • Nhiệt độ bình chứa: 180–200ºC
  • Nhiệt độ con lăn: 200–240ºC