AKFIX HM788 | KEO KẺ MÉP THẲNG ETYLEN VINYL AXETAT

KEO KẺ MÉP THẲNG AKFIX HM788

  • Màu sắc: Tự nhiên
  • Hình thức: Hạt
  • Điểm mềm: 90± 2ºC (ASTM E28)
  • Độ nhớt nhiệt: 85000±5000 mPa.s (ở 200ºC, con quay 29-50 vòng/phút) (ASTM D3236)
  • Thời gian mở: 15-20 giây
  • Nhiệt độ bình chứa: 180–200ºC
  • Nhiệt độ con lăn: 180 –200ºC
2

2