AKFIX METAL GLOSS CHROME EFFECT

AKFIX METAL GLOSS CHROME EFFECT

  • Màu sắc: Crôm, vàng kim
  • Mùi: Dung môi
  • Độ bóng: Không đo được, >100, DIN 67530
  • Hiệu quả: 1.2 m²* (400 mL)
  • Thời gian khô (20°C và 50% R.H)
  • Chịu nhiệt độ: 80°C
2

2