AKFIX POLYUREA FX1044 | ĐÀN HỒI, HAI THÀNH PHẦN

AKFIX POLYUREA FX1044

  • Khả năng linh hoạt và giãn dài tại điểm gãy hoàn hảo
  • Thời gian đông kết và thời gian dành cho thi công dài hơn so với hệ thống polyurea tiêu chuẩn
  • 100% chất rắn, không VOC, không dung môi
  • Không chất xúc tác
2

2