AKFIX R70 | BỌT TẨY VÀ LÀM BÓNG LỐP

AKFIX R70 | BỌT TẨY VÀ LÀM BÓNG LỐP

  • Hình thức: Dung dịch sol khí
  • Màu sắc: Bọt trắng
  • Tỷ trọng ở 20°C: 0,928 g/cm3
  • Mùi: Đặc trưng
  • pH: 8-9
  • Thời hạn sử dụng(20°C): 24 tháng