C105 DEBONDER-SPRAY | SẢN PHẨM PHUN SOL KHÍ

SẢN PHẨM C105 DEBONDER-SPRAY PHUN SOL KHÍ

  • Hình thức: Sol khí, dung dịch trong
  • Tỷ trọng: 0,77 gr/cm³
  • Mùi: Đặc trưng
  • Dễ sử dụng
  • Có thể thẩm thấu vào các bề mặt khép kín nhất nơi mà khó tới được vị trí của keo.
  • Không chứa metylen clorua.