D2 PVA GLUE SUPER FRAME WORK | KEO GÓC NƯỚC

KEO GÓC NƯỚC D2 PVA GLUE SUPER FRAME WORK 

  • Hóa chất gốc: Vinyl Acetate polymer
  • Hình thức: Dung dịch nhớt màu trắng
  • Tỷ trọng: 0.96 g/mL
  • Hàm lượng chất rắn: % 41 ± 1
  • Nhiệt độ tạo màng tối thiểu: 10°C
  • Thời gian tạo màng: 15-20 phút (20°C)