DMA 2000 | CHẤT THÁO DỠ VÁN KHUÔN ĐA DỤNG, TRỘN SẴN