GRANIRAPID | VỮA ỐP LÁT GẠCH CAO CẤP GỐC XI MĂNG, HAI THÀNH PHẦN