KERALASTIC | KEO DÁN GỐC POLYURETHANE, HAI THÀNH PHẦN