MAPECOAT I 24 | SƠN PHỦ GỐC EPOXY CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG AXÍT