MAPEFER | VỮA GỐC XI MĂNG HAI THÀNH PHẦN, CHỐNG ĂN MÒN CHO THANH CỐT THÉP