MAPEFLOOR EP19 SP | VỮA EPOXY BA THÀNH PHẦN, DÙNG CHO SÀN CHỐNG AXÍT VÀ CHỐNG MÀI MÒN