MAPEGROUT COLABILE | VỮA CÓ ĐỘ CHẢY CAO CHỨA CỐT SỢI CÓ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CO NGÓT