MAPESIL AC | KEO TRÁM KHE SILICONE VỚI LIÊN KẾT CHÉO ACETIC, KHÔNG DUNG MÔI