PRIMER 3296 | SƠN LÓT ACRYLIC TAN TRONG NƯỚC, THẨM THẤU CAO, CỦNG CỐ VÀ CHỐNG BỤI CHO LỚP NỀN