PRIMER G | SƠN LÓT GỐC NHỰA TỔNG HỢP TAN TRONG NƯỚC

1.210.000,0