PROSFAS | CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT DẠNG LỎNG KHÔNG DUNG MÔI GỐC NƯỚC