RESCON T | PHỤ GIA CHỐNG RỬA TRÔI DÙNG CHO BÊ TÔNG ĐỔ DƯỚI NƯỚC