SILWOOD | KEO TRÁM KHE SILICONE ACRYLIC GỐC NƯỚC CHUYÊN DỤNG CHO SÀN GỖ