NEOMAX GROUT C50P | VỮA BƠM CÁP DỰ ỨNG LỰC

660.000,0

NEOMAX GROUT C50P

Sử dụng: Vữa rót không co bơm cáp dự ứng lực

Đóng gói: Bao 25kg

Xuất xứ: Neomax – IBST

2

2