490.000 / cuộn 10 md
338.000 / cuộn 7.5md
250.000 / cuộn 5 md
300.000 / cuộn 5md
1.800.000 / cuộn 10 md
170.000 / m2 (vật tư + nhân công)
Liên hệ
142.500700.000
110.000537.500
150.000537.500
2.220.000 / bộ 10 kg 2 thành phần
1.810.000 / bộ 10 kg 2 thành phần
3.816.000/ thúng 18 kg 2 thành phần
270.000 / bao 20 kg
168.000819.000 / thùng 18 kg
1.162.500 / can 25 lít
580.000 / bao 20 kg
Gọi ngay